Roditelji djeteta s teškoćama, po njegovom rođenju imaju pravo na jednokratnu novčanu potporu za opremu novorođenog djeteta koja iznosi 2.328,20 kn.

Ukoliko je roditelj nezaposlen ima pravo na uplatu mirovinskog staža iz državnog proračuna.

Tijekom prvih šest mjeseci roditelj ima pravo na uz naknadu u iznosu od 100% plaće. Idućih šest mjeseci naknada je max 3.990,00 kn.

Nakon što dijete napuni jednu godinu, ako ima dijagnozu prema kojoj treba pojačanu skrb i njegu, roditelj koji brine o djetetu i dalje ima pravo na 2.328,20 kn mjesečne naknade koju
HZZO može odobriti dok dijete napuni 3. godine.

Roditelji djece s težim smetnjama imaju pravo na naknadu od 2.328,20 kn imaju do napunjene 8. godine uz potrebna vještačenja.

Status roditelja sa skraćenim radnim vremenom

Zaposleni roditelji imaju pravo na rad s pola radnog vremena za punu plaću i sa svim pravima iz radnog odnosa. Takav status odobrava HZZO.

Status roditelja njegovatelja

Nezaposleni roditelj može ostvariti i status roditelja njegovatelja ako dijete ima izuzetno teške ili višestruke teškoće, a u tom slučaju ostvaruju pravo na naknadu od 2.500 kn.
Status roditelja njegovatelja nakon provedenog vještačenja odobrava Centar za socijalnu skrb.

Ukoliko dijete prema Pravilniku o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima ima teški invaliditet (tjelesna, intelektualna, osjetilna ili mentalna oštećenja zbog kojih osoba ne može izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi jer je potpuno ovisna o brizi druge osobe), ima pravo na invalidninu od 1250 kn, kao i mogućnost dobivanja uvećanog dječjeg doplatka koji iznosi 831,40 kn bez obzira na prihode obitelji.